Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Základné údaje

dodávateľ
A JE TO, spol. s ro so sídlom Praha 9, Rýmařovská 475, PSČ 199 00
Dodávateľ je zapísaný pod spisovou značkou oddiel C, vložka 55163 na registrovom súde v Prahe.
Dodávateľ je platcom DPH.
IČO: 25617079
DIČ: CZ25617079
(ďalej len "dodávateľ")

Prevádzkareň a servis
Prevádzková doba a adresy jednotlivých prevádzok a servisu sú uvedené v sekcii Kontakty .

Kontaktné údaje
Telefón: (+420) 777 939 108
Email: info@rcskladem.cz

Na e-maily odpovedáme spravidla v lehote do 12 hodín, najdlhšie však do 3 dní. Preferujeme telefonický kontakt.

Číslo účtu: 23400234/2010

2. Objednávka tovaru
Zoznam tovaru na stránkach www.rcskladem.cz je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov môže overiť na stránke Doprava.
Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.
Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky '" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov , cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-5 pracovných dní od odoslania objednávky.
Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru nájde zákazník v sekcii "doprava".

Spôsob uhradenia ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, platbou formou spotrebiteľského úveru alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. Platbu je tiež možné uskutočniť zloženkou.
Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

prevzatie tovaru
Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, odporúčame spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky, uľahčí to prípadnú reklamáciu.
Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom skontrolujte obal tovaru.
Podmienky prevzatia tovaru vrátane zodpovednostných vzťahov sa líšia v závislosti na zvolenom dopravcovi.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. Osobný odber

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.
Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.
V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručnej reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru a ktorá je neopraviteľná (napr. Skrytá chyba materiálu) riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednané, alebo umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre zrýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tj. Vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, atď.). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.
Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.
Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode, odporúčame najprv kontaktovať predajcu na tel. Č. 777 939 108. Možno tiež zaslať dotaz na e-mailovú adresu reklamace@rcskladem.cz , kde uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady .

Reklamovaný tovar, spolu s riadne vyplneným reklamačným formulárom , kópiou faktúry a kontaktnými informáciami zákazník zašle na adresu:

A JE TO, spol. s ro

rcskladem.cz

Jana Želivského 2200/2

130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefón: 777 939 108

Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané budú vrátené odosielateľovi.

Reklamačný formuláre na stiahnutie:

https://www.rcskladem.cz/_obchody/www.rcskladem.cz/soubory/reklamacni-formular-rcskladem.docx

https://www.rcskladem.cz/_obchody/www.rcskladem.cz/soubory/reklamacni-formular-rcskladem.pdf

Nedostatočne zabalený tovar
V prípade poškodenia počas prepravy nenesie spoločnosť A JE TO, spol. s ro žiadnu vinu a reklamáciu takéhoto tovaru je treba uplatňovať u prepravcu, ktorého podmienky pre dostatočnú ochranu prepravovaného tovaru sú pre vybavenie reklamácie určujúci.
Upozornenie:
Zákazník je povinný predložiť tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Spoločnosť A JE TO, spol. s ro je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, či tovar, ktorý bude v značne poškodenom stave.


Neuvedené všetky závady
Technik testuje tovar len na závady uvedenej zákazníkom, preto sa snažte byť v popise vady presní. Predovšetkým sa pokúste vyvarovať strohému popisu závady "nefunguje".

vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
Lehota na vybavenie reklamácie je určená platnými právnymi predpismi.

6. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Podľa § 1833 zákona č. 89/2012 Zb Spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Na základe toho si dodávateľ vyhradzuje právo na zníženie vrátenej sumy o 10% - 50% - podľa opotrebenia výrobku.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, napr. Elektronicky na emailovú adresu reklamace@rcskladem.cz , alebo písomne v prevádzke dodávateľa.
Pri odstúpení je nutné uviesť, dodať spolu s tovarom číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu, Ďalej doložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané budú vrátené odosielateľovi.
Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 ods. 7 obč. z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z.). Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené bezhotovostne na jeho účet do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
Všetok tovar označené podľa popisu vyššie zasielajte na adresu hlavného skladu a servisu:

A JE TO, spol. s ro - rcskladem.cz
Jana Želivského 2200/2
13000 Praha 3

Formuláre odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu:

https://www.rcskladem.cz/_obchody/www.rcskladem.cz/soubory/oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy-rcskladem.docx

https://www.rcskladem.cz/_obchody/www.rcskladem.cz/soubory/oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy-rcskladem.pdf


Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( "rozpor s kúpnou zmluvou"), postupuje sa v súlade s ustanovením § 616 Občianskeho zákonníka.

Neprevzatia objednaného tovaru

Pokiaľ si zákazník neprevezme objednaný tovar, jedná sa o porušenie zmluvy, za ktoré je dodávateľ oprávnený požadovať úhradu poštovného a prípadne ďalších manipulačných poplatkov v súlade s § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov, na základe prijatých objednávok a prípadne otázok ohľadne tovaru, osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Údaje slúžia výhradne k realizácii kúpnej zmluvy na základe týchto VOP a pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. S údajmi je nakladané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Toto isté platí pre obdržaná čísla bankových účtov zákazníkov za účely vybavovanie reklamácií / vrátenie peňazí.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné informácie s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.


Osobné údaje zákazníkov dodávateľ zdieľa v prípade viacerých tretích strán za účelom účtovných, web developerských a dopravných služieb.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie". Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na info@rcskladem.cz , alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorých je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
8. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.rcskladem.cz rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

© www.rcskladem.sk